Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Andere Kijk op Dyslexie worden aangeboden. Te weten: de “Ik leer anders” training voor jouw kind én/of SensiPlus-therapie. Toepasbaarheid van informatie over beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en ASS.

Artikel 2: Inschrijven

2.1 Afspraken voor de training “Ik leer anders” gecombineerd met Sensi-therapie sessies kunnen per telefoon of e-mail gemaakt worden.

Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de ouder van de cliënt dient per email of schriftelijk te gebeuren. De datum van ontvangst door Andere Kijk op Dyslexie geldt als datum van de annulering.

3.2 De “Ik leer anders” sessie en/of de SensiPlus-therapie sessies kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Daarna wordt er aan de ouder van de cliënt het uurtarief doorberekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de “Ik leer anders” sessies en/of SensiPlus-therapie behandelingen en overige worden voldaan op IBAN NL14 TRIO 0254 7525 35 t.n.v. S.A.T. Wesseling.

4.2 Op de factuur staat dat de factuur binnen 14 dagen moet zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald. De termijnen en het termijnbedrag wordt in samenspraak afgesproken.

4.3 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Andere Kijk op Dyslexie behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering € 15 administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering..

5.1 Andere Kijk op Dyslexie behandeld/ coacht  bij jouw kind thuis of op school.

5.2 Andere Kijk op Dyslexie is per 1 januari 2017 aangesloten bij een beroepsvereniging. CAT ( Collectief Alternatieve Therapeuten). Deze vereniging behartigd mijn belangen als SensiPlus therapeut en kinder coaching. Verdere informatie over de beroepsvereniging vind je op de website https://catcollectief.nl/kwaliteitsgarantie/

5.3 Voor zover Andere Kijk op Dyslexie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Andere Kijk op Dyslexie uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Andere Kijk op Dyslexie als de cliënt  een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Andere Kijk op Dyslexie en de cliënt op te lossen. Officiële klachten  kunnen worden ingediend bij het GAT wat staat voor Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Per 1 januari 2018 is, Helender Wijze, praktijk voor SensiPlus-therapie én kindercoaching aangesloten bij deze instantie aangesloten. Voor verdere informatie kun je op de website terecht: gatgeschillen.nl  Het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is een geschilleninstantie die opgericht is door kenners van het veld in samenwerking met een cliënten organisatie en advocaten met een hart voor de branche. Het GAT is speciaal opgericht en op maat gemaakt voor aanbieders van alternatieve en complementaire zorg. Met het GAT kiest een alternatief therapeut voor professionele zorg op maat. Na het in werking treden van de wet WKKGZ is het voor alternatief genezers in Nederland verplicht om aansluiting te zoeken bij een erkende en onafhankelijke geschillencommissie.

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Andere Kijk op Dyslexie verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Andere Kijk op Dyslexie verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Andere Kijk op Dyslexie  dat cliënten  zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Andere Kijk op Dyslexie zal altijd adviseren om met klachten naar de huisarts te gaan omdat SensiPlus-therapie geen vervanging is voor een consult bij de huisartsenpraktijk.

7.4 Andere Kijk op Dyslexie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de verkregen behandelingen.

7.5 Op de overeenkomst tussen Andere Kijk op Dyslexie en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Heiloo, februari 2017

 

Share This